عایق صوتی کف

https://izohome.com/wp-content/uploads/2018/12/Video_۲۰۲۲۰۱۲۹۱۵۵۱۵۸۰۶۳_by_videoshow.mp4 عایق صوتی کف عایق صوتی کف : در هنگام کف سازی برای ساختمان بهترین گزینه برای ایجاد یک کف مناسب استفاده از عایق صوتی کف ایزوهُم میباشد. عایق صوتی کف باید بتواند از این جهت نیازهای یک ساختمان را در قالب عایق کاری برآورده سازد. ایزوهُم : بهترین عایق صوتی کف برای کاهش صدای کوبه …

عایق صوتی کف ادامه مطلب »