عایق صدا در ساختمانها

عایق صدا در ساختمانها عایق صدا در ساختمانهابا عایق ایزوهم می توانید تمامی مشکلات انتقال صوت در ساختمان را بر طرف نمایید. یکی از موارد موجود در مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنطیم صدا می باشد. امروزه به دلیل کاهش هزینه ها در هنگام ساخت از عایق صوتی استفاده نمی کنند. یا از مصالحی […]

عایق صدا در ساختمانها ادامه مطلب »